Hội khuyến học Thanh Hoá

Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Quyết định 2153/QĐ - UBND Tỉnh về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Quỹ Khuyến học Doãn Tới tại Thanh Hóa"

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Quyết định 2153/QĐ - UBND Tỉnh về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Quỹ Khuyến học Doãn Tới tại Thanh Hóa"
Page #
Tất cả các trang

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ                                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

Số: 2153/QĐ - UBND                                                                                                                               Thanh Hoá, ngày17 tháng 7 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành “Quy chế hoạt động của Quỹ Khuyến học Doãn Tới tại Thanh Hoá”.

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ  

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/ 2003;             

          Căn cứ Nghị quyết 05/2005/NQ- CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ “Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao”; 

          Căn cứ quyết định 3179/2007/QĐ-UBND ngày 23-10-2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học - khuyến tài Thanh Hoá giai đoạn 2007-2015 phục vụ nhiệm vụ xây dựng XHHT”;

 Theo đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh tại công văn số 66/CV-HKH ngày 10/7/2008 về việc ban hành bản “Quy chế hoạt động của Quỹ khuyến học Doãn Tới tại Thanh Hoá”

 QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Thành lập “Quỹ khuyến học Doãn Tới” tại Thanh Hoá và Ban hành Quy chế hoạt động của “Quỹ khuyến học Doãn Tới” kèm theo Quyết định này.

        Điều 2. Giao Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá trực tiếp quản lý Quỹ và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành có liên quan tổ chức thực hiện, hàng năm báo cáo UBND tỉnh và ông Doãn Tới kết quả hoạt động của Quỹ.

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                    KT. CHỦ TỊCH

- TTr TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh ;                                                                                                                                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH-

- VP Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Ông Doãn Tới và Công ty Cổ phần Nam Việt;

- Như điều 3 QĐ;                                                                                                                                                                                                                                                                   Vương Văn Việt                                   

- Hội KH các huyện, TX,TP;                                                                               

- Lưu VT, VX.                                                                                                                                                    

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ                                                                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     

                                                                                                                        Thanh Hoá,  ngày 17 tháng 7 năm 2008 

QUY CHẾ

Hoạt động của “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”

(Ban hành kèm theo Quyết định số:2153ngày 17/7/2008

của  Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá).

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG 

          Điều 1. Mục đích, ý nghĩa của “ Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

            Với tấm lòng hướng về cội nguồn, chăm lo cho thế hệ trẻ của quê hương, Ông Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt đã trao tặng 1.000.000 đô la để lập quỹ khuyến học, khuyến tài cho các thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hoá. Để tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của Doanh nhân Doãn Tới, UBND tỉnh Thanh Hoá đồng ý thành lập “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” tại Thanh Hoá.

            “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” được bảo toàn và phát triển về giá trị tài chính, được tôn vinh và duy trì mang tính truyền thống giúp cho các thế hệ trẻ vượt qua nghèo khó đạt thành tích cao trong học tập và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhân tài cho quê hương Thanh Hoá và cho đất nước.

            Điều 2. Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá là tổ chức đầu mối tiếp nhận, quản lý khai thác, điều phối và sử dụng nguồn “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”. Mọi hoạt động liên quan tới nguồn quỹ phải được thực hiện công khai, có sự nhất trí và đồng thuận giữa Doanh nhân Doãn Tới và Hội Khuyến học tỉnh.

            Điều 3. Để bảo toàn và phát triển “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá được phép thực hiện các giao dịch đầu từ tài chính từ nguồn quỹ nhằm mục đích sinh lời, làm tăng giá trị “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”. Mọi hoạt động đầu tư tài chính phải được sự chấp thuận, thống nhất bằng văn bản giữa Hội Khuyến học tỉnh với Doanh nhân Doãn Tới và báo cáo UBND tỉnh.

             Điều 4. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại các điều 4, điều 5 và điều 6 của Bản quy chế này, cần thành lập “Ban điều hành Quỹ” và “Cơ quan thường trực Quỹ” đặt tại trụ sở Hội Khuyến học.  Cơ cấu, tổ chức “Ban điều hành Quỹ”cụ thể như sau:

         1. Mời ông Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá làm Chủ tịch danh dự của “ Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

         2. Mời ông Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt làm Giám đốc Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

         3. Ông Nguyễn Đình Bưu, Chủ tịch Hội Khuyến học Thanh Hoá làm phó giám đốc Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” và trực tiếp điều hành “Cơ quan Thường trực Quỹ”.

         4. Ban điều hành quỹ có cán bộ chuyên trách giúp việc trong hoạt động quản lý và sử dụng nguồn quỹ. 

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục I

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Khuyến học tỉnh và của cơ quan 

“Thường trực Quỹ”.

         Điều 5. Nhiệm vụ của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá.

         1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Thanh Hoá và Doanh nhân Doãn Tới về các hoạt động quản lý, khai thác, điều phối, sử dụng quỹ.

         2. Việc quản lý, khai thác điều phối sử dụng quỹ phải tuân thủ các quy định về quản lý tài chính của pháp luật và bản quy chế này. Chịu sự giám sát, kiểm tra của Doanh nhân Doãn Tới và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

        3. Chỉ đạo bộ phần thường trực của Ban điều hành quỹ bảo đảm điều phối, sử dụng nguồn quỹ công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ.

         4. Chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố kịp thời xét chọn các đối tượng đủ điều kiện hưởng thụ chính sách hỗ trợ khuyến học, khuyến tài theo bản quy chế này.

         5. Sau 6 tháng và cả năm phải báo cáo về tài chính và hiệu quả khai thác nguồn quỹ cho UBND tỉnh và Doanh nhân Doãn Tới

     Điều 6. Quyền hạn của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá.

        1. Quyết định việc khai thác nguồn quỹ thông qua hoạt động đầu tư tài chính theo qui định của Pháp luật sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Doanh nhân Doãn Tới.

        2. Quyết định về giá trị học bổng và mức khen thưởng cho từng niên khoá học hoặc trong các trường hợp đột xuất trên cơ sở lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư tài chính.

        3. Thẩm tra hồ sơ, phê duyệt đối tượng hưởng thụ từ nguồn “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

      Điều 7. Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

        1. Hàng năm lập kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính đối với hoạt động điều phối, sử dụng nguồn lợi đầu tư quỹ báo cáo Doanh nhân Doãn Tới, UBND tỉnh và Chủ tịch danh dự “Quỹ”.

        2. Trên cơ sở thông báo lợi tức được hưởng hàng năm của Công ty cổ phần Nam Việt về quyền lợi cổ động của “Quỹ” hoặc các nguồn do vận động các nhà tài trợ khác cho quỹ để cơ quan Thường trực quỹ tiếp nhận vào tài khoản, theo dõi cặp nhật, quyết định phần sử dụng cấp học bổng, trao thưởng và phần đầu tư trực tiếp trở lại cho Công ty Nam Việt.

        3. Chịu trách nhiệm tổ chức các buổi lễ trao thưởng, trao học bổng cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy chế này.

        4. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo qui định tại bản qui chế này lập hồ sơ và thực hiện trình tự, thủ, tục để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ khuyến học, khuyến tài.

        5. Phối hợp với Doanh nhân Doãn Tới vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nhân tham gia đóng góp nhằm tăng giá trị “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

        6. Thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn quỹ theo quy định của Pháp luật.

 Mục II

Nguyên tắc quản lý, khai thác, điều phối, sử dụng

 “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

        Điều 8. Nguyễn tắc quản lý “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

       Thực hiện chủ trương xã hội hoá về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho địa phương và đất nước; UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho Hội Khuyến học tỉnh trực tiếp quản lý, khai thác, điều phối và sử dụng “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”. Việc quản lý, khai thác, điều phối, sử dụng nguồn quỹ phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

        1. Bảo toàn giá trị tài chính của quỹ; mọi lợi ích tài chính phát sinh từ nguồn quỹ hoặc từ các nguồn vận động cho quỹ đều được bổ sung, phát triển làm tăng giá trị tài chính của Quỹ.

        2. Chỉ được sử dụng lợi nhuận phát sinh từ nguồn quỹ để thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài.

        3. Bảo đảm tính công khai và minh bạch trong quản lý và điều phối nguồn quỹ.

          4. Bảo đảm tính công bằng và dân chủ trong xét học bổng và hỗ trợ tài năng.

       5. Bảo đảm sử dụng nguồn quỹ để khuyến học, khuyến tài đúng đối tượng thụ hưởng.

      Điều 9. Nguyên tắc khai thác nguồn “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

        1. Việc khai thác nguồn “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” được thực hiện theo 2 phương thức như sau:

           1.1. Đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Nam Việt, theo hình thức cổ đông góp vốn, hưởng lợi tức theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

            1.2. Đầu tư tín dụng vào Công ty cổ phần Nam Việt theo hình thức cho vay ngắn hạn hoặc dài hạn, hưởng lãi xuất tín dụng theo mức lãi xuất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm đầu tư tín dụng. 

        2. Hoạt động đầu tư tài chính phải được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro nguồn quỹ.   

        3. Mọi hoạt động đầu tư tài chính phải được sự chấp thuận và thống nhất bằng văn bản giữa Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh, Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” với Doanh nhân Doãn Tới và báo cáo UBND tỉnh.

       Điều 10.  Nguyên tắc điều phối sử dựng nguồn “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

          1. Đảm bảo chỉ sử dụng phần sinh lời từ kết quả đầu tư của “Quỹ” cho việc cấp học bổng và trao thưởng với tỷ lệ như  sau:

           1.1. Chỉ sử dụng từ 75% đến 80% lợi nhuận phát sinh từ “Quỹ” hàng năm cho cấp học bổng và trao thưởng.

          1.2. Phần còn lại của lợi nhận phát sinh từ “Quỹ” được tiếp tục sử dụng đầu tư tài chính theo Điều 9 của bản qui chế này.

          1.3. Ban điều hành “Quỹ” phải theo dõi chặt chẽ số lượng đầu tư bổ sung hàng năm, tổng lượng đầu tư của quỹ qua các năm (bao gồm cả phần gốc, phần lãi tiếp tục đầu tư và các nguồn vận động khác).

        2. Phần lợi nhuận phát sinh từ  “Quỹ” dùng cho khuyến học, khuyến tài được phép sử dụng hàng năm như sau:

          2.1. Giành khoảng 90% để cấp học bổng cho HS,SV.

         2.2. Giành khoảng 10% cho trao thưởng HS, SV giỏi, giáo viên giỏi và công tác quản lý quỹ.

         2.3. Nội dung chi cho công tác quản lý quỹ bao gồm:

         * Chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách giúp việc Ban điều hành quỹ và kiêm nhiệm.

         * Chi mua sắm trang thiết bị làm việc của Ban điều hành quỹ.

         * Chi cho công tác tuyên truyền và chi hành chính (in ấn biểu mẫu, sổ sách, điện sáng, điện thoại….).

         * Chi cho công tác tổ chức các buổi trao học bổng, trao thưởng. 

Mục II

Chính sách và thủ tục xét cấp học bổng, khen thưởng.

        Điều 11. Đối tượng hưởng hỗ trợ từ  “Quỹ Khuyến học Doãn Tới”.

         1. Đối tượng được hưởng hàng năm bao gồm:

          1.1. Học sinh phổ thông đang học ở các trường trong tỉnh (bao gồm các trường tiểu học, THCS, THPT) có kết quả học tập đạt loại khá giỏi, đạo đức tốt, gia đình thuộc diện hộ nghèo (có sổ hộ nghèo). Trong đó ưu tiên con thương binh, liệt sỹ có học lực khá giỏi thuộc diện nghèo và học sinh học lực giỏi có sổ hộ nghèo, đạo đức tốt.

         1.2. Sinh viên, học sinh có kết quả học tập học khá, giỏi có đạo đức tốt có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hoá, gia đình thuộc diện hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) hiện đang theo học tại các trường TCCN, CĐ, ĐH trong tỉnh và sinh viên các trường CĐ, ĐH ngoài tỉnh. Trong đó ưu tiên sinh viên có học lức khá, giỏi, đạo đức tốt là con thương binh, liệt sỹ hoặc chịu di chứng chất độc da cam thuộc gia đình nghèo và các sinh viên có học lực giỏi, đạo đức tốt, có sổ hộ nghèo.

        2.  Đối tượng được trao thưởng hàng năm bao gồm:

          2.1. Học sinh phổ thông đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi: đạt giải nhất các bộ môn văn hóa ở các kỳ thi học giỏi cấp tỉnh và học sinh đạt giải các bộ môn văn hoá tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc đạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế.

         2.2. Học sinh phổ thông đạt thành tích là thủ khoa trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi vào đại học.

         2.3. Sinh viên đạt loại giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp đại học trở về làm việc tại tỉnh Thanh Hoá.      

         2.4. Giáo viên dạy giỏi làm công tác khuyến học tốt, giáo viên giỏi cấp quốc gia.

       Điều 12. Giá trị học bổng và khen thưởng.

       1. Học bổng được trao theo kết quả học tập từng năm với giá trị cụ thể như sau.         

            1.1. Đối với học sinh tiểu học và THCS mức học bổng từ 500.000đ/suất trở lên.             

            1.2. Đối với học sinh THPT, CĐ, TCCN mức học bổng là 1000.000đ/suất trở lên.        

         1.3. Đối với sinh viên đại học mức học bổng năm đầu là 1.000.000đ/suất trở lên. Những năm sau có thể nâng lên 1,5 triệu đồng/suất trở lên.         

       2. Mức khen thưởng cho các đối tượng nêu tại khoản 2 Điều 11 Bản Qui chế này, cụ thể như sau:          

        2.1. Học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá cấp tỉnh được thưởng 300.000đ trở lên. Học sinh đạt giải khuyến khích, ba, nhì, nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các bộ môn văn hoá; thi sáng tạo kỹ thuật công nghệ trẻ toàn quốc được thưởng với các mức 400.000đ (KK); 600.000đ (giải 3); 800.000đ (giải nhì); 1.000.000đ (giải nhất) hoặc có thể hơn.       

        2.2. đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế được khen thưởng theo mức giải KK được thưởng 2.000.000đ; giải 3 được thưởng 3.000.000đ; giải 2 được thưởng 4.000.000đ; giải nhất được thưởng 5.000.000đ.       

        2.3. Học sinh phổ thông đạt thành tích là thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi vào CĐ, ĐH được thưởng 1.000.000đ/em.      

        2.4. Sinh viên đạt thành tích loại giỏi trong các kỳ thi tốt nghiệp đại học về công tác tại Thanh Hoá sẽ được thưởng mức 2.000.000đ/sinh viên.        

       2.5. Mức thưởng cho giáo viên dạy giỏi làm công tác khuyến học tốt do Hội Khuyến học tỉnh qui định cho phù hợp với khả năng của quỹ.           

        Điều 13. Hồ sơ xét cấp học bổng và khen thưởng.       

      1. Hồ sơ xết cấp học bổng bao gồm:

       1.1. Đơn xin cấp học bổng có xác nhận của chính quyền địa phương (nội dung đơn phải nêu rõ hoàn cảnh gia đình, đối tượng chính sách, học lực, đạo đức, nguyện vọng) kèm theo các bản sao công chứng các loại giấy tờ có liên quan.

      1.2. Giấy xác nhận của hiệu trưởng về kết quả học tập của năm học hoặc học kỳ vừa kết thúc (bao gồm bảng điểm tổng kết và xếp loại) kèm theo bản sao công chứng về thành tích học tập xuất sắc (nếu có).

      2. Hồ sơ xét khen thưởng bao gồm:

       2.1. Đối với học sinh giỏi đạt giải nhất cấp tỉnh và đạt giải cấp quốc gia các môn văn hoá, học sinh đổ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp phổ thông do Sở GD&ĐT lập danh sách chuyển cho Hội Khuyến học tỉnh.

      2.2. Đối với học sinh phổ thông đạt thành tích là thủ khoa trong các kỳ thi đại học, học sinh đạt giải kỳ thi sáng tạo KHCN trẻ toàn quốc do Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố lập danh sách kèm theo giấy xác nhận của trường ĐH và bản sao công chứng báo điểm thi của trường đại học đối với sinh viên đại học; giấy công nhận đạt giải sáng tạo trẻ toàn quốc do Bộ KH&CN hoặc quỹ Vifotex cấp.

      2.3. Đối với giáo viên dạy giỏi làm khuyến học tốt; giáo viên giỏi cấp quốc gia sẽ do Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn lập hồ sơ cụ thể.

       Điều 14. Trình tự, thủ tục xét cấp học bổng, xét khen thưởng.

       1. Hàng năm, Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn tổ chức thu nhận hồ sơ, lập danh sách các đối tượng theo Điều 11 và Điều 13 của bản Quy chế này chuyển về Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố.

      2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố tiến hành thẩm định, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chí của bản Quy chế này, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện chuyển tới Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” để xét cấp học bổng hoặc khen thưởng.Những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của bản Quy chế này, Hội Khuyến học huyện, thị, thành phố có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nói rõ lý do cho người nộp hồ sơ biết.

      3. Các đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc các trường TCCN, CĐ, ĐH trong tỉnh, nơi đã lập Hội Khuyến học thì việc lập hồ sơ, thu nhận hồ sơ do Hội Khuyến học của trường thực hiện và chuyển danh sách các đối tượng đủ điều kiện tới Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” để xét cấp học bổng hoặc khen thưởng.Những nơi nhà trường chưa thành lập Hội Khuyến học hoặc sinh viên ở các trường CĐ, ĐH ở ngoài tỉnh thì các đối tượng nộp hồ sơ tại Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

     4. Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” tổng hợp danh sách do các Hội Khuyến học chuyển về, thẩm tra lần cuối các hồ sơ đủ điều kiện và cùng Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh xét các đối tượng, ra quyết định công bố các đối tượng được thụ hưởng học bổng, khen thưởng.Những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của quy chế này, Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” phải có văn bản trả lời cụ thể cho các Hội Khuyến học trực thuộc biết để trả lời cho HS,SV và Hội Khuyến học cơ sở.

       Điều 15. Tổ chức trao học bổng và trao thưởng.

      1. Việc trao học bổng và trao thưởng cho các đối tượng là học sinh phổ thông được thực hiện hàng năm vào dịp kết thúc năm học.

     2. Việc trao học bổng và khen thưởng cho các đối tượng là học sinh, sinh viên các trường TCCN, CĐ, ĐH được thực hiện hàng năm vào dịp nghỉ Tết cổ truyền dân tộc (Tết nguyên đán).

     3. Công tác tổ chức trao học bổng cho các đối tượng là học sinh trung học phổ thông, học sinh, sinh viên các trường TCCN, CĐ, ĐH do Ban điều hành “Quỹ Khuyến học Doãn Tới” thực hiện.

     4. Công tác tổ chức trao học bổng cho các đối tượng là học sinh tiểu học, THCS do Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố thực hiện và báo kết quả về Hội Khuyến học tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan Thường trực “Quỹ”. 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH 

         Điều 16. Hội Khuyến học tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố phổ biến công khai, rộng rãi bản quy chế này tới các tổ chức khuyến học cơ sở, tới các cấp học, bậc học,  ngành học phổ thông, các cơ sở đào tạo và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

    Điều 17. Hàng năm, Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ cho Doanh nhân Doãn Tới và UBND tỉnh./.

 KT.CHỦTỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Vương Văn Việt

 


      

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 09:47 )